biuro_podatkowe_2016_04Od 1 kwietnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja programu „Rodzina 500+”. W ramach tego programu rodzice i opiekunowie będą mogli otrzymać po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat niezależnie od dochodu, ale także na pierwsze lub jedyne dziecko po  spełnieniu kryterium dochodowego.

Celem owego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspakajaniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje zarówno matce, ojcu jak i opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Przyznawanie wsparcia w przypadku:

  • samotnych rodziców – świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców, a więc rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach,
  • tzw. związków patchworkowych – jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko, do składu rodziny wliczone będą wszystkie dzieci,
  • rodziców którzy się rozwodzą – świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje,
  • dzieci adoptowanych – świadczenie bedzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych,
  • dzieci, które znajdują sie w tzw. pieczy zastępczej – dla rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w którym obok licznych dodatków podstawowe wsparcie kształtuje się na poziomie nie niższym niż 660 zł (rodziny spokrewnione) oraz 1.000 zł (rodziny niespokrewnione); dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny  zastępcze, na podstawie umowy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, w celu weryfikacji wątpliwości dotyczących:

  • sprawowania opieki nad dzieckiem, w tym m.in. w przypadku, gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub opiekuna faktyczne do dziecka, drugi rodzic lub opiekun dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem,
  • wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem,
  • marnotrawienia świadczenia wychowawczego.

Magdalena Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *