Ważne zmiany w Ordynacji podatkowej


Z dniem 1 września 2017 roku nastąpią istotne zmiany w Ordynacji podatkowej.

Opublikowany projekt przewiduje, że nowe obowiązki dla osób prowadzących działalność gospodarczą
i dotyczy wprowadzenia obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków
bankowych do urzędów skarbowych. Działania te mają posłużyć ograniczeniu oszustw i nadużyć podatkowych. Projekt przewiduje,że wyciągi z rachunków bankowych będą przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

W projekcie zaproponowano również zmianę brzmienia art.181 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie zapisu, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności Krajowej Administracji Skarbowej, co ma na celu wyeliminowanie wątpliwości
i negowania przez podatników wykorzystywania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Zmienić swoje brzmienie ma również art.293 Ordynacji podatkowej w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do danych dotyczących udostępnienia kontrahentowi podatnika informacji o niezłożeniu przez podatnika deklaracji podatkowych lub braku zapłaty podatku oraz innych czynności podatkowych do których był zobowiązany.

Magdalena Kowalska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *