Pytanie do…

Od wielu miesięcy systematycznie w cyklu Pytanie do…publikujemy pytania czytelników. Przesyłamy je do odpowiednich osób czy instytucji, a gdy otrzymamy odpowiedź publikujemy ja Państwu.

Dziś przedstawiamy odpowiedź Pana Jarosława Ciury, Dyrektora Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach:
„Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, w związku z zapytaniem, przesłanym w dniu 28.05.2018r. pocztą elektroniczną do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach, dotyczącym oferowania do sprzedaży w Tesco pieczywa i ciast w odkrytych pojemnikach, bez zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, w tym kontaktem z potencjalnie chorymi osobami, przesyła poniższe informacje dotyczące wymogów sanitarno – higienicznych w tym zakresie oraz odpowiedzialności za ich przestrzeganie.

Wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym zobowiązane są do przestrzegania warunków sanitarno – higienicznych adekwatnych do typu prowadzonej działalności, określonych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r., str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319).

Zgodnie z przepisem zawartym w załączniku II, rozdział IX, pkt 3 ww. rozporządzenia: „ Na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywność musi być chroniona przed zanieczyszczeniem, które może spowodować, iż stanie się niezdatna do spożycia przez ludzi, szkodliwa dla zdrowia lub zanieczyszczona w taki sposób, że byłoby nierozsądnie oczekiwać, iż zostanie w tym stanie skonsumowana”.

Według art. 1 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz art. 14 i 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002r., str. 1, z późn.zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463) żywność znajdująca się w obrocie nie może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, a odpowiedzialność za jej właściwą jakość zdrowotną na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji ponoszą podmioty działające na rynku spożywczym.

Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, iż obowiązkiem przedsiębiorców działających w sektorze żywnościowo – żywieniowym jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. W tym celu na podstawie art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (WE) nr 852/2004 „Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze opracowują, wykonują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP”. W trakcie opracowywania ww. dokumentacji, przedsiębiorca jest zobowiązany przeanalizować wszelkie zagrożenia, w danym przypadku pochodzące również od konsumentów, które należy wyeliminować, celem zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego wprowadzanych do obrotu środków spożywczych. To właśnie w tej dokumentacji, przedsiębiorca winien określić wymagania higieniczne dotyczące między innymi sposobu eksponowania sprzedawanych środków spożywczych oraz wszelkie procedury i instrukcje, które mają być realizowane by zapewnić właściwe warunki sanitarno – higieniczne podczas produkcji i dystrybucji produkowanych lub wprowadzanych do obrotu środków spożywczych.

Nadmieniam, iż zgodnie z art. 100 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.) „Kto: (…) nie wdraża w zakładzie procedur opartych na zasadach systemu HACCP wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 rozporządzenia nr 852/2004 lub nie przestrzega wymagań higienicznych, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 59 ust. 1, (…) podlega karze grzywny”.

Reasumując, przepisy prawa nie określają konkretnych warunków w jakich powinno być eksponowane do sprzedaży pieczywo, nakładają natomiast na przedsiębiorców obowiązek określania i przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej adekwatnie do prowadzonej działalności w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na produkowane i wprowadzane do obrotu środki spożywcze. Informuję, iż bezpośredni nadzór nad obiektami produkcji i obrotu żywnością (w tym przestrzeganiem przez przedsiębiorców ww. przepisów prawa żywnościowego) sprawują państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. W związku z powyższym w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości z zakresu przestrzegania zasad higieniczno – sanitarnych, celowym jest informowanie o powyższym powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez dany podmiot. Dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych ww. instytucji.”

Kolejną odpowiedzią, którą przedstawimy Państwu jest pismo Pani Ewy Woźniak, zastępcy naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach:
„ W odpowiedzi na pismo w sprawie znajdujących się w kościołach pustych PIT-ów z wydrukowanym KRS Radia Maryja, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż wszystkie druki i formularze zeznań rocznych PIT dystrybuowane przez tut. US ( dostępne na Sali obsługi podatnika) nie zawierają zapisów wymienionych w piśmie. Tutejszy organ podatkowy nie stwierdził takich przypadków na terenioe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach”

Dziś chcielibyśmy poruszyć temat tragicznej sytuacji Ostrowieckiego Szpitala, którą zauważyła nasza czytelniczka Anna z Kunowa. Zadaje pytanie: co zrobiono aby uniknąć najgorszego? Z pytaniem: co się Panu udało, a co nie wyszło?, zwrócimy się do dwóch dyrektorów naczelnych szpitala: Rafała Lipca i Jarosława Seweryńskiego. Jarosław Seweryński był dyrektorem Szpitala w okresie od lutego 2015r. do czerwca 2016r. a Rafał Lipiec od grudnia 2016r. do teraz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *