Konkurs historyczny – część 2

Przez trzy kolejne miesiące będziemy umieszczać pytania, które pozwolą sprawdzić wiedzę historyczną Państwa i Państwa dzieci. Wystarczy wypełnić zamieszczony kupon z trzech numerów, wpisując prawidłowa odpowiedź oraz dane osoby zgodnie z regulaminem i wysłać na adres ul. Rynek Denkowski
10, 27-400 Ostrowiec Św. lub redakcja.akson@gmail.com.

Spośród kuponów z prawidłowymi odpowiedziami wylosujemy trzy nagrody

 

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest ARAM Grigor Szaginian z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Rynek Denkowski 10 NIP 661-138-95-56 REGON 830388303 reprezentowana przez Grigora Szaginiana – wydawcę miesięcznika świętokrzyskiego AKSON, zwanym dalej „Organizatorem”. Konkurs trwa od czerwca 2018 roku do września 2018r. Informacje o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostaną opublikowana do 30 czerwca 2018 roku w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.miesiecznikakson.pl oraz na profilu miesięcznika Akson na Facebooku. Regulamin stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być zarówno pracownicy organizatora, jak i ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zarówno zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie
Uczestnicy konkursu proszeni są o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania konkursowe dotyczące wiedzy historycznej. Pytania będą publikowane w trzech kolejnych wydaniach miesięcznika AKSON. Będą dostępne w wersji papierowej, na stronie www oraz FB. Nadesłanie odpowiedzi, jest  jednoznaczne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ARAM Grigor Szaginian ,organizatora konkursu dla celów przeprowadzenia konkursu.
Korespondencja e-mail, o której mowa, powinna nadto zawierać następujące informacje: imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy uczestnika.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
Laureaci konkursu (3 osoby) zwyciężą na podstawie udzielenia prawidłowych odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe. Odpowiedzi należy wysyłać na adres: redakcja.akson@gmail.com lub Rynek Denkowski 10, 27-400 Ostrowiec Św. nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca (pytania z numeru czerwcowego do 20 lipca itd.)

§ 5. Nagrody
Zwycięzcy otrzymają nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, biletów do teatru lub na koncert. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w paragrafach 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających odebranie nagrody w sposób i w terminie określonym w paragrafie 3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu niezgodnych ze stanem faktycznym danych kontaktowych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody, winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: ARAM Grigor Szaginian ul. Rynek Denkowski 10, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem „Konkurs historyczny” lub na adres e-mail: redakcja.akson@gmail.com.
Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu należy składać od dnia ogłoszenia konkursu do 14. dnia od daty jego zamknięcia. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres redakcji. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania oraz odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest ARAM Grigor Szaginian. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *