Split payment

Split payment czyli tzw. mechanizm podzielonej płatności to nic innego jak kolejne narzędzie służące uszczelnieniu podatku od towarów i usług. To właśnie VAT w opinii ustawodawców jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, co budzi konieczność poprawy ściągalności tej daniny. Zgodnie z wyliczeniami przygotowywanymi na zlecenie Komisji Europejskiej luka w podatku …

Ważne zmiany w Ordynacji podatkowej

Z dniem 1 września 2017 roku nastąpią istotne zmiany w Ordynacji podatkowej. Opublikowany projekt przewiduje, że nowe obowiązki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i dotyczy wprowadzenia obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych do urzędów skarbowych. Działania te mają posłużyć ograniczeniu oszustw i nadużyć podatkowych. Projekt przewiduje,że wyciągi …

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą korzystać podatnicy będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, którzy ponoszą wydatki na cele rehabilitacyjne służące przywracaniu sprawności organizmu bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Osoby niepełnosprawne oraz osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mogą w zeznaniu rocznym odliczyć część wydatków poniesionych na rehabilitację. …

Świadczenie najmu

W przypadku świadczenia usług najmu przez osoby fizyczne, obowiązek rejestracji uzyskanego przychodu za pomocą kasy rejestrującej uzależniony jest od kilku czynników: * wysokość uzyskanego w ciągu roku przychodu, * sposobu dokumentacji przychodu, * sposobu otrzymania należności z tytułu najmu. Jeżeli przychód zrealizowany na rzecz osób fizycznych z tytułu najmu lokalu …